Rutsektorn visar ett oväntat uppsving

Rutsektorn visar ett oväntat uppsving

Vi på rutbarometern får varje månad tillgång till unik information om rutsektorn. Den informationen Rutbarometern baserar sina analyser på är storleken på ”preliminärt godkända RUT-avdrag” som Skatteverket behandlar. Tidpunkten som vår analys baseras på är datumet då Skatteverket behandlar en ansökan om RUT-avdrag. Det innebär att tidpunkten när själva arbetet utfördes inte mappar mot den månad som vi redovisar data för. Rutbarometern har använt samma tillvägagångssätt i många år, och det ger en tydlig bild över hur RUT-marknaden utvecklas i jämförelse med tidigare år.

Vi har haft en farhåga att marknaden för RUT-tjänster genomgår en tuff höst, och eventuellt även en fortsatt tuff närtid. Vi tror att den grundläggande efterfrågan på RUT-tjänster är fortsatt stark, men att de privatekonomiska utmaningar som hushåll i Sveriges ställts inför, och fortsatt kommer ställas inför – kan påverka efterfrågan på RUT-tjänster. Vi har även noterat att 2023 varit ett år med en viss nedgång, så vi förvånades något av att storleken på preliminärt godkända RUT-avdrag som godkändes i oktober 2023 är hela 7 % högre än samma månad 2022.

Datan visar godkända rut-avdrag för respektive månad, inklusive moms. Vi har multiplicerat avdraget med två samt adderat 10% som schablon för övrigt såsom avgifter och material. Så siffran visar vårt estimat för marknadens omsättning, inklusive moms.

Hemstäd

Hemstäd omsätter ungefär 7% mer i oktober 2023 än oktober 2022, vilket är i linje med hur RUT-sektorn utvecklas i stort. Det är glädjande att vi inte ser någon större inbromsning i oktober-datan. Det är historiskt ett uppsving i antalet godkända RUT-avdrag under oktober månad, i jämförelse med september månad. Men ökningen mellan oktober och september 2023 är den största i procent sedan 2019!

Övriga branscher

Bland de övriga branscherna står Trädgård-tjänster ut. Branschen gör sin bästa oktober-månad någonsin. Våra beräkningar ger oss att marknaden omsatte hela 333MSEK i oktober. Det är 13% mer än oktober 2022 som också var den tidigare rekord-månaden för branschen.

För övriga branscher är det mindre rörelser, och ungefär i linje med tidigare år.